Deze crowdfunding is een samenwerking tussen Oneplanetcrowd en ASN Bank

Together we fund the future

Crowdfunding voor ondernemers en investeerders die een positief verschil maken. Onze ondernemers bieden u een aantrekkelijk financieel rendement. Met uw investering zetten zij de volgende stap.
Over Oneplanetcrowd 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Over crowdfunding

Over Crowdfunding VDWVM

Werkwijze Oneplanetcrowd

Projecten

Doelbedrag en leveringstermijn

Investeringen en risico's

Betalen en cadeaukaart

Support

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een manier van financiering waarbij een grote groep mensen (de ‘crowd’) individueel een geldbedrag investeert (dit kan ook een heel klein bedrag zijn). Samen levert dit een geldbedrag op waarmee een project of onderneming gefinancierd kan worden. Crowdfunding begon in Amerika en is wereldwijd flink in opmars als alternatief voor lenen bij een bank of grote investeerder. In het Nederlands zou het ‘gemeenschapsfinanciering’ kunnen heten, maar dat vinden wij niet zo’n mooi woord.

Hoe beoordeelt Oneplanetcrowd de projecten en ondernemers?

Alle ondernemers volgen de toelatingsprocedure: Oneplanetcrowd ziet het als haar taak de ondernemers en hun projecten te beoordelen voordat deze op het crowdfundingplatform online worden geplaatst.

 1. Als na aanmelding een project in aanmerking lijkt te komen voor plaatsing op Oneplanetcrowd, vindt er in het geval dat de ondernemer leningen wil aantrekken een beoordelingsgesprek plaats met de ondernemer.
 2. Ondernemer wordt verzocht de volgende documenten en informatie aan te leveren:

  • Kopie identiteitsbewijs. Hiermee wordt de identiteit van de ondernemer vastgesteld.
  • KvK nummer. Hiermee wordt vastgesteld of de organisatie geregistreerd staat en of de ondernemer bevoegd is de organisatie als rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
  • Verklaring omtrent Gedrag.
  • BKR registratie. Hieruit blijkt of er achterstand van betaling of kredietaflossing op naam van de ondernemer geregistreerd staat.
  • Financiële begroting. Historische gegevens (o.a. jaarverslag en recente balans) en projecties met toekomstige verwachte resultaten en rendementen.
 3. De beoordeling van de financiële begroting wordt uitgevoerd door ervaren business analisten Start Green Capital. De begroting moet voorspellen dat - voor zover redelijkerwijs kan worden voorzien - de onderneming aan de toekomstige verplichtingen aan de crowdfunders kan voldoen.
 4. De projectpagina die uiteindelijk online geplaatst wordt, met de video van de ondernemer en de verschillende investeringsknoppen, wordt door Oneplanetcrowd nagekeken op helderheid, transparantie en volledigheid.
 5. De koop- en/of leningsovereenkomsten die bij investering in het project tot stand komen tussen ondernemer en crowdfunder, worden voorafgaand aan online plaatsing door Oneplanetcrowd opgesteld en vervolgens voor akkoord voorgelegd aan de ondernemer.
 6. Na succesvol doorlopen van de toelatingsprocedure en ondertekening van de projectovereenkomst tussen ondernemer en Oneplanetcrowd, wordt het project van de ondernemer online geplaatst.

Wat is de rol van de ASN Bank en Voor de Wereld van Morgen?

Deze crowdfunding is een samenwerking tussen ASN Bank, haar community Voor de Wereld van Morgen (VDWVM) en Oneplanetcrowd. ASN Bank ondersteunt het crowdfunding traject en Oneplanetcrowd heeft de deelnemende projecten beoordeeld en geselecteerd. De betrokkenheid van ASN Bank vermindert het risico van investeren via crowdfunding niet. ASN Bank investeert zelf niet in de gepresenteerde projecten en is nooit aansprakelijk als een lening niet terugbetaald of beloofde tegenprestatie niet geleverd kan worden. ASN Bank is inhoudelijk geen partij.

Biedt de ASN Bank garanties?

ASN Bank biedt geen garanties en is nooit aansprakelijk als een lening niet terugbetaald of beloofde tegenprestatie niet geleverd kan worden.

Biedt Oneplanetcrowd garanties?

Investeren in crowdfundingprojecten op Oneplanetcrowd brengt risico’s met zich mee. Oneplanetcrowd doet haar best alleen verantwoorde en naar verwachting kansrijke crowdfundingprojecten online te plaatsen, maar biedt geen garanties dat ondernemers hun verplichtingen daadwerkelijk (kunnen) nakomen. Ondanks dat Oneplanetcrowd bepaalde informatie heeft geverifieerd, garandeert Oneplanetcrowd op geen enkele wijze dat er geen vergissingen of fouten zijn gemaakt, of dat de plannen geen onjuistheden bevatten. Plannen gaan uit van toekomstprojecties en die bevatten per definitie risico’s en onzekerheden. Lees hier meer over risicoprofielen per financieringsvorm.

Staat Oneplanetcrowd onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten?

Ja. Oneplanetcrowd heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden en staat geregistreerd onder nummer 19000021. Onder dit regime mag platform bemiddelen in leningovereenkomsten van ondernemingen. Geldvragers zullen bij platform daarom nooit particulieren zijn. Een ontheffing van het bemiddelen in opvorderbare gelden betekent – strikt genomen – dat platform niet onder doorlopend toezicht van de AFM staat. Maar, omdat de AFM de ontwikkelingen in de crowdfundingsector goed wil volgen, rapporteert platform vier keer per jaar aan de AFM over onder meer de omvang van het platform.

Geeft Oneplanetcrowd ook advies?

Oneplanetcrowd geeft geen beleggings- of investeringsadvies. De aangeboden profielen op de website zijn uitdrukkelijk geen aanbevelingen van de zijde van Oneplanetcrowd om geld te verstrekken. De investeerder maakt zelf een eigen beoordeling, al dan niet met een eigen adviseur.

Heeft Oneplanetcrowd een winstoogmerk?

Ja. Onze aard en intentie is dat we samen duurzame en sociale innovatie mogelijk willen maken met investeerders en kansrijke ondernemers willen ondersteunen. Het is voor ons niet nodig om afhankelijk te zijn van subsidies, omdat wij werken met ondernemers die de waarde van onze diensten inzien en bereid zijn hiervoor te betalen (zie ook: kosten van Oneplanetcrowd. We hebben daarom een winstoogmerk, net als de meeste van de ondernemers die wij ondersteunen. Een enkele keer doen wij een actie pro-bono, zoals onze kerstactie ten behoeve van de slachtoffers op de Filippijnen.

Wat doet Oneplanetcrowd als een ondernemer zijn verplichting niet nakomt?

Het is goed om te beseffen dat na afsluiten van de financiering de verplichting van nakomen van deze financiering bij de ondernemers ligt en dat juridisch afdwingen van deze verplichting alleen gedaan kan worden door de crowdfunder, die de tegenpartij is van de overeenkomst met de ondernemer. Oneplanetcrowd is in het proces de bemiddelaar geweest en formeel geen partij. Zij heeft geen directe juridische middelen om bijvoorbeeld de ondernemer te dwingen rente en aflossing te (laten) betalen. Wel vinden wij dat wij als Oneplanetcrowd een zorgplicht hebben, waarmee we toezien of de verplichtingen naar de investeerders worden nagekomen. Om deze zorgplicht in te vullen houdt Oneplanetcrowd ten eerste goed bij aan welke verplichtingen de ondernemers wanneer moeten voldoen. Wanneer Oneplanetcrowd constateert dat er te laat, gedeeltelijk of zelfs helemaal niet, aan een verplichting wordt voldaan, zal Oneplanetcrowd in gesprek treden met de ondernemer om te bespreken of en hoe dit opgelost kan worden. Tevens zal Oneplanetcrowd er zorg voor dragen dat de investeerders hierover worden geïnformeerd. Als binnen zes maanden na overeengekomen leveringsdatum of aflossingsdatum door de ondernemer nog altijd niet is voldaan aan de verplichting, zal Oneplanetcrowd middels gesprekken met de ondernemer, onderzoeken of er sprake is van ‘onredelijk niet nakomen’. Indien hier sprake van is, zal Oneplanetcrowd samen met een gekwalificeerde jurist het mogelijk maken dat de benadeelde crowdfunders met elkaar in contact kunnen komen om zichzelf te organiseren om gezamenlijk tot juridische stappen over te gaan. De kosten van deze collectieve juridische actie zijn voor de crowdfunders. Omdat de juridische kosten door de ‘crowd’ gedragen worden zullen die naar verwachting per crowdfunder laag zijn. Daarnaast kan een ondernemer zich veelal niet permitteren dat een grote groep klanten negatief over het bedrijf spreekt. Wij schatten dan ook in dat het uiterste middel van collectieve juridische actie het benodigde effect zal hebben. Echter zekerheid hierop is er vanzelfsprekend niet. Tot ‘onredelijk niet nakomen’ behoren fraude, bedrog, dwaling of moedwillig verzaken. Indien het crowdfundingproject niet slaagt door overmacht en/of doordat het technisch/commercieel niet mogelijk bleek aan de verplichtingen te voldoen, valt dit uitdrukkelijk niet onder ‘onredelijk niet nakomen’. Technisch en commercieel risico zijn immers risico's, waar de investeerder nadrukkelijk rekening mee moet houden bij het aangaan van de financiering. Onder overmacht valt ook ziekte en overlijden.

Hoe dien ik een project in?

Kijk op de pagina ‘Start een crowdfundingproject’

Wat zijn de voorwaarden waaraan een project moet voldoen?

Kijk op de pagina ‘Start een crowdfundingproject'

Moet ik BTW afdragen over het geld dat ik ophaal middels crowdfunding?

In algemene zin is BTW altijd van toepassing als een tegenprestatie - een product of dienst in welke vorm dan ook - wordt geleverd aan de crowdfunder in ruil voor het geldbedrag. In dat geval gebruik je bij Oneplanetrowd de 'voorverkoop' optie. Tijdens het aanmaken van de voorverkoop-fundingknop geef je het juiste tarief aan en verwerkt de website vervolgens automatisch het juiste BTW bedrag in de koopovereenkomst die tot stand komt tussen crowdfunder en ondernemer. Het bedrag dat de crowdfunder ziet, en dat je ingeeft als verkoopprijs, is altijd inclusief BTW. Als er geen sprake is van een tegenprestatie of de donateur krijgt slechts een (zeer) kleine attentie als bedankje voor de donatie, dan kan gekozen worden voor de 'donatie' optie en is er geen sprake van BTW. Deze optie is vooral geschikt voor non-profit instellingen, zoals bijvoorbeeld stichtingen met een ANBI status.

Wat zijn de kosten voor het plaatsen van een project op Oneplanetcrowd.nl?

Plaatsingsfee

Na goedkeuring van uw project brengen wij voor donaties en voorverkoopcampagnes eenmalig een plaatsingsfee in rekening van € 200,- plus 1% over het gestelde doelbedrag. Ondernemers die leningen of een andere financieringsvorm willen aantrekken waarbij een professionele business analist een uitgebreide financiële analyse zal uitvoeren, wordt voorafgaand aan deze analyse een fee van € 450,- in rekening gebracht. Deze ondernemers betalen geen plaatsingsfee.

Succesfee

Bij het behalen van het gestelde doelbedrag betaalt u een succesfee over het opgehaalde eindbedrag. De hoogte van deze fee is afhankelijk van de financieringsvorm. In het geval van een lening geldt een succes-fee van 2% over het opgehaalde eindbedrag plus 1% per jaar over het opgehaalde eindbedrag voor de looptijd van de lening. Deze fee wordt in één keer in rekening gebracht aan het einde van de campagne. Bij de overige financieringsvormen geldt een succes-fee van 7% over het uiteindelijk opgehaalde eindbedrag.

Indien uw project wordt gefinancierd met een lening in combinatie met een andere financieringsvorm, dan worden de genoemde succesfees apart berekend over het eindbedrag dat is opgehaald met de lening en het eindbedrag dat is opgehaald met de andere financieringsvorm.

Rekenvoorbeeld: Het totaal opgehaalde eindbedrag van de campagne is €150.000. Hiervan is €120.000 opgehaald met een lening met een looptijd van 3 jaar. De overige € 30.000 is opgehaald met voorverkoop van producten. De succes-fee is 2% van € 120.000 + drie keer 1% van € 120.000. Dat is een totaal van € 6.000 succes-fee voor de lening. Dit bedrag wordt vermeerderd met de succes-fee van 7% over € 30.000 = € 2.100. De totale succes-fee van de campagne is € 6.000 + € 2.100 = € 8.100. Aangezien er een financiële analyse plaats moet vinden voor het aantrekken van de lening wordt er alleen een analyse fee van € 450,- in rekening gebracht.

Bovengenoemde fees worden vermeerderd met BTW.

Transactiekosten

De transactiekosten die betalingspartner Buckaroo in rekening brengt, worden alleen bij een succesvolle campagne zonder opslag doorbelast aan de ondernemer. De ondernemer krijgt hiervan een specificatie. De kosten per transactie hangen af van de door crowdfunder gekozen betaalmethode:

 • iDeal - €0,50
 • Overboeking - €0,35
 • Eenmalige incasso - €0,40
 • Sofortbanking - €0,25 + 2% over investeringsbedrag (minimaal €0,45)
Wordt het gestelde doelbedrag niet behaald? Dan neemt Oneplanetcrowd de transactiekosten voor haar rekening en betaal je alleen de plaatsingsfee. Wij gaan dus gezamenlijk het ondernemersrisico aan voor het behalen van het doelbedrag.

Hoe kan ik een project helpen?

U kunt de ondernemer verder helpen door jouw netwerk in te schakelen. Ken je mogelijke afnemers, partners of klanten voor de ondernemer? Ken je andere potentiële investeerders? Heb je ideeën over hoe het succes van de ondernemer vergroot kan worden? Deel jouw netwerk, jouw kennis en ervaring via ons en deel mee in het gezamenlijke succes!

Hoe blijf ik op de hoogte van een project waarin ik heb geïnvesteerd?

Tijdens de crowdfundingcampagne mailt de ondernemer regelmatig updates van het crowdfundingproject. Voor die updates kan je je aanmelden op de betreffende projectpagina, als je bent ingelogd. Heb je geïnvesteerd in het project? Dan sta je hiervoor automatisch ingeschreven. Vlak na de einddatum worden de crowdfunders geïnformeerd of het doelbedrag succesvol opgehaald is. De ondernemer stuurt net zolang updates totdat alle verplichtingen aan de crowd nagekomen zijn. De ondernemer heeft zich verplicht, in de overeenkomst met Oneplanetcrowd, dat de crowdfunders minimaal eens per zes maanden worden gemaild met een update, totdat het beloofde product is geleverd, de aflossing van de lening is voltooid en/of de lening is geconverteerd naar certificaten van aandelen. Deze update bevat een bondige beschrijving van de huidige stand van zaken van de onderneming. Ook moet de ondernemer crowdfunders inlichten zodra blijkt dat er vertraging in levering of aflossing zal optreden.

Kan ik ook van andere projecten op de hoogte gehouden worden?

Ja dat kan. Op iedere projectpagina vindt je, als je bent ingelogd, een knop waarmee je aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden. Na aanmelding stuurt de ondernemer je per email regelmatig een update.

Hoe kan ik vragen stellen over een project?

De beste manier om vragen te stellen over een project, is door een reactie achter te laten op de projectpagina. Onder het kopje “reacties” kan je een vraag plaatsen die door de ondernemer persoonlijk beantwoord kan worden.

Wat is het doelbedrag?

Dit is het bedrag dat vooraf door de ondernemer is bepaald als minimaal totaal op te halen geldbedrag van de crowd. Bij elkaar opgeteld moeten de crowdfunders dit bedrag investeren in het project binnen de gestelde termijn van meestal een periode tussen 1 en 3 maanden.

Wat gebeurt er als het doelbedrag is behaald?

Eerst wordt de ondernemer gevraagd een verklaring te tekenen waarin onder meer staat dat de ondernemer nog steeds de rechtsgeldige vertegenwoordiger is en de uitgangspunten en aannames van de gepresenteerde financiële begroting nog van toepassing zijn. Tevens wordt gevraagd of ondernemer nog op schema loopt en de producten en/of diensten volgens de afgesproken termijn geleverd zullen gaan worden en-of het beloofde rendement of conversierecht nog steeds realistisch is. Indien beide in orde zijn, wordt het gefinancierde bedrag gestort op de rekening van de ondernemer. Indien één van beide zaken niet in orde is, wordt naar een oplossing gezocht, worden de investeerders geïnformeerd en wordt in het uiterste geval het geld aan de investeerders gerestitueerd.

Wat als het doelbedrag niet wordt gehaald?

Crowdfunders worden hierover geïnformeerd en de investering wordt binnen 10 werkdagen door Oneplanetcrowd teruggestort aan de crowdfunders.

Kan het doelbedrag worden overschreden?

Ja. Bij Oneplanetcrowd kan nog steeds geïnvesteerd worden als het minimale doelbedrag al is gehaald, zolang de crowdfundingcampagne loopt. Een ondernemer kan wel een maximumoplage per investering aangeven en een maximum te lenen bedrag. Deze laatste wordt vastgesteld door de businessanalist die het project voorafgaand aan online gaan beoordeelt.Oneplanetcrowd hoopt natuurlijk dat de doelbedragen ver worden overschreden en alle maximum oplages en leenbedragen worden bereikt!

Hoe lang heeft de ondernemer de tijd om het geld van de crowd bij elkaar te krijgen?

De crowdfundingcampagne van een project op Oneplanetcrowd loopt over een periode die de ondernemer gekozen heeft, meestal tussen de 1 en 3 maanden.

Wat houdt het in om een crowdfundingcampagne te voeren als ondernemer?

Het voeren van een crowdfundingcampagne houdt in dat jij met de hulp van anderen - een (marketing)campagne kunt voeren voor jouw crowdfundingproject en bereid bent jouw eigen netwerk (zakelijk, vrienden, familie) te activeren bij de kapitaalverwerving. Affiniteit met (consumenten)marketing draagt sterk bij aan succes. Het is belangrijk dat jij zelf een groep volgers/community hebt opgebouwd via online social media. Hoe groter deze groep is, hoe meer kans van slagen jouw crowdfundingcampagne heeft. De ervaring leert dat wanneer een ondernemer zijn eigen ‘crowd’ aanspreekt, de campagne, samen met de geregistreerde 10.000 investeerders van Oneplanetcrowd, een veel grotere slagingskans heeft. Oneplanetcrowd heeft dan ook een succesratio van 70% op geplaatste projecten.

Waar is mijn geld als ik geïnvesteerd heb in een project maar dit geld nog niet is overgemaakt naar de ondernemer?

In de tijd tussen de investering van de crowdfunder, tot het behalen van het minimale doelbedrag, staat het geld van de crowdfunders op een ‘derdengeldenrekening’ van onze onafhankelijke betalingspartner Buckaroo. De onafhankelijkheid betekent dat – gedurende de looptijd van de crowdfundingcampagne - bij een eventueel faillissement van één van de betrokken partijen, de gelden veilig geparkeerd staan en blijven toebehoren aan degene die het geld heeft overgemaakt: de crowdfunder.

Op welke termijn krijg ik de producten geleverd?

Als je op een fundingknop (aan de rechterkant van iedere projectpagina) hebt geklikt, lees je wanneer de ondernemer verwacht het product of de dienst te leveren. Deze informatie staat ook in de investeringsovereenkomst tussen crowdfunder en ondernemer.

Hoe investeer ik?

Kijk op de pagina ‘Crowdfunding in 3 stappen’

Is er een minimaal en maximaal financieringsbedrag?

Ja, de ondernemer maakt fundingknoppen aan met verschillende bedragen en kiest hierbij per knop het te investeren. Oneplanetcrowd moedigt ondernemers aan om investeren vanaf een klein bedrag mogelijk te maken voor crowdfunders.

Wat is een investeringsovereenkomst?

Dit is de overeenkomst die tot stand komt tussen jij als crowdfunder en de ondernemer op het moment dat jij een investering doet. Hierin staan alle financieringsvoorwaarden en de verplichtingen van de ondernemer aan u.

Wat zijn de risico’s? Is er een kans dat ik mijn investering straks kwijt ben?

Ja. Investeren in crowdfundingprojecten is risicovol en kan vergeleken worden met beleggen. Er bestaat een risico, dat de ondernemer onverhoopt niet aan de verplichtingen kan voldoen, bijvoorbeeld bij faillissement of door overmacht doordat de innovatie bijvoorbeeld technisch uiteindelijk niet lukt. Dan kan de crowdfunder zijn of haar investering (geheel of gedeeltelijk) kwijtraken. Lees hier ook de uitgebreide risicoprofielen van de financieringsvormen.

Welke vormen van investeren zijn er op Oneplanetcrowd.nl mogelijk?

Oneplanetcrowd hanteert drie investeringsvormen:

 • Leningen
 • Voorverkoop
 • Donatie
Lees hier de uitgebreide informatie per financieringsvorm.

Wat is het belangrijk van het spreiden van investeringen?

Oneplanetcrowd biedt een divers aanbod van crowdfundingprojecten met verschillende risico-rendementsverhoudingen. Het is op de eerste plaats belangrijk dat u voor zichzelf bepaalt in welk type project u wilt investeren aan de hand van uw risicoprofiel als ook het deel van uw vermogen dat u wilt investeren. Daarnaast is het verstandig om uw investeringen te spreiden over verschillende projecten. Hiermee spreidt u automatisch ook uw risico. Oneplanetcrowd is van mening dat het raadzaam is niet meer dan 10% van uw vrij belegbare vermogen (spaargeld dat u kunt missen) te investeren in crowdfundingprojecten en tevens uw risico te spreiden door uw totale investering over minimaal 10 projecten te verdelen.

Wat zijn de kenmerken en risico’s van projectfinanciering?

Projectfinanciering kenmerkt zich door het feit dat de financiering aan wordt getrokken door een aparte entiteit, een Special Purpose Verhicle (SPV). De financiers van het project kunnen alleen aanspraak maken op de cash flows en activa van het project en lopen hierdoor alleen risico over het project zelf. Binnen dit project is er vaak sprake van een hoge mate van voorspelbaarheid van de kasstromen doordat bij aanvang van de financiering alle (prijs)afspraken met betrokken partijen (leveranciers, afnemers etc.) al grotendeels vast zijn gelegd in contracten. Door deze hoge mate van ‘structurering’ heeft projectfinanciering doorgaans een gematigd risicoprofiel. De kasstromen zijn vaak dermate voorspelbaar dat op basis daarvan de financiering verstrekt kan worden. Dit gebeurt door bijvoorbeeld pensioenfondsen, energiefondsen of banken die vaak grote bedragen investeren in energie- of vastgoed projecten. Oneplanetcrowd maakt het nu ook voor particulieren mogelijk om projectfinanciering te verstrekken in de vorm van een (achtergestelde) lening tegen een aantrekkelijke rente.

Welke betalingsmogelijkheden zijn er bij het investeren?

Op dit moment kan je betalen met Ideal, via een overboeking en met een tegoed van de Oneplanetcrowd cadeaukaart.

Worden er transactiekosten in rekening gebracht? Wie betaalt deze?

Ja, onze betalingspartner brengt kosten in rekening voor het uitvoeren van betalingstransacties. Bij een succesvol project betaalt de ondernemer de transactiekosten. Bij een project dat het doelbedrag niet haalt, betaalt Oneplanetcrowd deze kosten. Transactiekosten worden dus niet aan crowdfunders doorberekend.

KAN IK OOK EEN CADEAUKAART KOPEN VAN ONEPLANETCROWD?

U kunt een speciale Oneplanetcrowd giftcard kopen. Lees hier meer informatie.

Mijn betaling is mislukt, wat moet ik doen?

Indien je betaling mislukt is verzoeken wij je vriendelijk om je internetpagina te verversen en nogmaals de stappen te doorlopen. Wees attent op het invullen van de juiste gegevens. Mocht het na de tweede poging nog een keer fout gaan, dan vragen wij je ons per email (info[at]oneplanetcrowd.nl) op de hoogte te stellen. Stuur indien mogelijk alstublieft een screenshot van het beeldscherm mee, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Ik heb geen contract ontvangen van mijn investering

Helaas komt het af en toe voor dat het toegestuurde investeringsovereenkomst niet door de spamfilter van een mailbox komt. Om die reden vragen wij je altijd eerst te controleren of de e-mail mogelijk in de map ‘ongewenst’ terecht is gekomen. Mocht je de investeringsovereenkomst daadwerkelijk niet ontvangen hebben, neem dan contact met ons op, dan sturen wij je deze opnieuw toe.

Waarom schrijft Oneplanetcrowd niet pas het geld af als de crowdfundingcampagne is geslaagd?

Bij het uitvoeren van incasso’s achteraf, is het op een grote ‘crowd’ van mensen vrijwel zeker dat een deel van het geld niet afgeschreven kan worden op de opgegeven bankrekeningen. De kans hierop wordt groter als men met relatief grotere bedragen heeft geïnvesteerd, zoals bij leningen en converteerbare leningen. Daarom hebben we ervoor gekozen om het geld direct te innen en veilig te parkeren op een derdengeldenrekening.

Wat doe ik als ik een andere vraag of een klacht heb?

Stuur je vraag of klacht naar info[at]oneplanetcrowd.nl. Je krijgt binnen drie werkdagen een reactie. We geven antwoord op de vraag of een beschrijving van de stappen die we nemen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Betreft het een complexe klacht? Dan kan het oplossen van uw klacht langer duren tot maximaal drie maanden.

Blijf op de hoogte
laatste activiteit
Kees de Meij heeft geinvesteerd in Join The Ketchup Project!
Helena Klok heeft geinvesteerd in Join The Ketchup Project!
Jerrygriep heeft geinvesteerd in Join The Ketchup Project!

Menu

Navigatie
Bekijk alle projectenBekijk alle projectenStart een project
Gebruiker
Mijn profielModerator

Laden